,,POMOC JEDNORAZOWA W WYSOKOŚCI 300 zł’’

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 11 parter pokój numer 21 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30 można składać wnioski o świadczenie jednorazowe  w wysokości 300 zł.

Komu przysługuje pomoc?

➢ Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

➢ Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

 

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?

➢ 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?

Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) informację o dacie wjazdu na terytorium RP;

7) adres pobytu;

8) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;

9) numer PESEL.

➢ W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).

➢ Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.

 

  1. Wniosek o świadczenie jednorazowe UA pobierz
  2. Oświadczenie dla cudzoziemca UA pobierz
  3. Klauzula informacyjna jednorazowe świadczenie 300 dla obywateli Ukrainy PL pobierz
  4. Klauzula informacyjna jednorazowe świadczenie 300 dla obywateli Ukrainy UA pobierz
  5. Klauzula informacyjna obiady dla obywateli Ukrainy pobierz
  6. Klauzula informacyjna pomoc dla obywateli Ukrainy PL pobierz
  7. Klauzula informacyjna pomoc dla obywateli Ukrainy UA pobierz

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

 mgr Marzena Brac

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO