Formy pomocy

Główne cele pomoc społecznej

Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka ...

Czytaj dalej »

Świadczeniobiorcy / Kryterium

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł, zwanej dalej “kryterium...

Czytaj dalej »

PRZEMOC I KRYZYS W RODZINIE

Niebieska Linia

Telefon interwencyjno-informacyjny Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia"-Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 800-154-030 ,e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl

Czytaj dalej »

Formy i rodzaje przemocy

Przemoc rozumiana jest jako akt, który godzi w wolność osobistą jednostki i zmuszanie jej do zachowań niezgodnych z własną wolą. Przenosi się ona także na grunt rodzinny i jest w nim ...

Czytaj dalej »

Najnowsze Ogłoszenia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2022
Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe za rok 2022.

postępowanie nr DO.271.2.2023 „Świadczenie usług opiekuńczych w ośrodku wsparcia w formie prowadzenia Dziennego Domu Pomocy"
Zamówienie publiczne
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia oraz załącznikami.
 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIK ZESPOŁU DO SPRAW MIESZKAŃ CHRONIONYCH ORAZ DZIENNEGO DOMU POMOCY W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU
Oferta pracy

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Zespołu do spraw Mieszkań Chronionych oraz... czytaj więcej

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO