Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny - to grupa osób podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
 • w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
 • w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015-2019

Zespół Interdyscyplinarny tworzy  grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeciu:

 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 3. uchwała nr 70/19 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 4. zarządzenie nr 260/19 Burmistrza Świecia z dnia 26 września 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 5. ustawa z dnia 22 czerwca 2023 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (wejdzie w życie 22 czerwca 2023 r.)

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Świeciu

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Świeciu zostały powołane zgodnie z Zarządzeniem  Burmistrza Świecia następujące osoby:

 1. Małgorzata Jesionowska - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  - pracownik socjalny OPS w Świeciu.
 2. Klaudia Subkowska - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 3. Julia Zielińska - Kierownik Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świeciu
 4. Hanna Jurek - Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna
 5. Maciej Żbikowski - Przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Świeciu
 6. Hanna Ciemny - Miejsko-Gminna Przychodnia w Świeciu
 7. Ludmiła Młynik - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej w Świeciu
 8. Karolina Kostrzewa Gapska - Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świeciu
 9. Barbara Stasiak-Kurznik - Przedstawiciel Oświaty w Świeciu
 10. Janusz BoruckiProkuratura Rejonowa w Świeciu

​Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

p.o. Kierownika

Dariusz Guz

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO