„Opieka wytchnieniowa – edycja 2024”

 

Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. 

Realizatorem zadania w ramach pobytu dziennego w imieniu Gminy Świecie będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu. Udział w programie osób jest całkowicie nieodpłatny.

 

Wartość dofinansowania Programu: 134 640,00 zł

Całkowity koszt realizacji Programu: 134 640,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób 
z niepełnosprawnościami sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą
z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

       1) dziećmi  do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

       2) osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
    i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm).

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki
w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program realizowany do 31.12.2024r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takiego wsparcia proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, ul. Gen. Józefa Hallera 11, 86-100 Świecie

Osoba do kontaktu: Stefania Konkołowicz-Dudzińska  tel. 52 519 05 48 lub 781 574 928

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO