Kodeks Etyczny Pracowników

KODEKS ETYCZNY

PRACOWNIKÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU

Dział I. Postanowienia ogólne.

1.  Kodeks etyczny pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej to zbiór zasad moralnych, obyczajowych i zawodowych określający podstawowe wartości, którymi kierują się zarówno w miejscu pracy jak i poza nim.

2. Zasady określone w Kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

3. Pracownicy OPS traktują swoją  pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczeństwu lokalnemu, przestrzegają porządku prawnego i wykonują powierzone zadania.

4. Normy niniejszego Kodeksu naruszają pracownicy OPS, którzy wskutek postępowania, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, ryzykują utratę zaufania niezbędnego do wykonania zadań publicznych.

Dział II. Wartości i zasady.

Pracownicy OPS kierują się wartościami i zasadami takimi jak:

1. Uprzejmość i empatia - pracowników OPS  cechuje wysoka kultura osobista, estetyczny wygląd, życzliwość i otwartość a także umiejętność wczuwania się w emocje klienta i nawiązywania z nim kontaktu w sposób nie budzący niezadowolenia i agresji zgodnie z zasadą poszanowania godności każdego człowieka i jego prawa do samostanowienia.

2. Sumienność i praworządność – pracownicy OPS starannie i rzetelnie wykonują obowiązki służbowe, wykazują zaangażowanie w sprawy Ośrodka, dążąc do uzyskania  najlepszych rezultatów wykonywanej pracy.

3. Odpowiedzialność- pracownicy OPS są odpowiedzialni za swoje słowa, czyny i decyzje, poddają się ustalonym prawem kontrolom wewnętrznym i zewnętrznym realizowanym w Ośrodku oraz ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu.

4. Jawność- pracownicy OPS podejmują swoje działania w sposób jawny nie prowadzący do podejrzeń, są gotowi uzasadnić swoje decyzje i działania . Sprawy wymagające zachowania tajemnicy służbowej zarówno w pracy jak i po jej zakończeniu  określone są przepisami prawa.

5. Uczciwość i obiektywizm- pracownicy OPS, informują Kierownika OPS o wszelkich sytuacjach, w których interes prywatny koliduje z interesem publicznym i nie podejmują żadnych działań w Ośrodku i poza nim, które mogłyby rodzić podejrzenie osiągnięcia korzyści osobistej lub materialnej, bądź używania swoich wpływów w prywatnym interesie. Pracownicy OPS podejmują decyzje w sposób bezstronny, oceniając sprawy osób znajdujących się w takiej samej sytuacji faktycznej i prawnej zgodnie z obowiązującą zasadą równości wobec prawa. Na ocenę sytuacji klienta nie mogą mieć wpływu: narodowość, płeć, kolor skóry, rasa, pochodzenie społeczne lub etniczne, cechy genetyczne, język, religia lub wyznanie, przekonania polityczne, stan zdrowia lub preferencje seksualne oraz inne powody mogące prowadzić do dyskryminacji.

6. Współdziałanie – pracowników OPS cechuje umiejętność współpracy z pozostałymi pracownikami, instytucjami, wykazuje inicjatywę w rozwiązywaniu problemów Ośrodka. Na pracownikach OPS można zawsze polegać, nie zawiodą oni zaufania zarówno współpracownika jak i klienta Ośrodka. Sprawy sporne dotyczące pracowników Ośrodka rozstrzyga się bez udziału interesantów.

7. Kompetencja  - pracownicy OPS wykazują dbałość o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzanie wiedzy zawodowej. W kontakcie z klientem udzielają fachowych porad i informacji w sposób zrozumiały i jasny dla  klienta, służą mu swoją pomocą i wiedzą w sprawach trudnych, stanowiąc w ten sposób wizytówkę instytucji niosącej pomoc ludziom potrzebującym. Pracownicy OPS załatwiają sprawy bezzwłocznie

8. Neutralność – pracownicy OPS nie ulegają naciskom i wpływom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dbają o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne. Pracownicy OPS lojalnie i rzetelnie wykonują polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne.  

Dział III. Postanowienia końcowe.

1. Pracownicy OPS w Świeciu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu.

2. Pracownicy OPS za nie przestrzegani niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną określoną w Kodeksie pracy.

3. Kodeks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pliki: 
ZałącznikRozmiar
Image icon Kodeks Etyczny Pracowników781.74 KB

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO