Dom Samotnej Matki

O pobyt w Domu Samotnej Matki i Dziecka mogą ubiegać się matki z dziećmi, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które doświadczyły przemocy ze strony swoich rodzin i zostały zmuszone do opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, bez alternatywy innego miejsca zamieszkania. Obejmuje to także kobiety oczekujące dziecka, które z tego powodu utraciły dom.

Dom dla Samotnych Matek, wraz z Małoletnimi Dziećmi i dla Kobiet w ciąży, zapewnia całodobowy, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dziećmi, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Podstawą przyjęcia do placówki jest wydanie skierowania/ decyzji administracyjnej przez Starostę Świeckiego na podstawie dokumentów sporządzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Skierowanie wydaje się po zgromadzeniu następujących dokumentów:

 • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane.

wszystkie niezbędne dokumenty do przyjęcia w placówce Domu Samotnej Matki są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

Lista domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży: pobierz

ORGANIZACJA PRACY DOMU DLA MATEK Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

Podstawowe usługi świadczone przez dom obejmują:

w zakresie interwencyjnym:

 • zapewnienie schronienia;
 • wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej;
 • zapobieganie marginalizacji społecznej przez umożliwienie mieszkańcom odnalezienia miejsca w społeczeństwie;
 • zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej;
 • zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności;

w zakresie potrzeb bytowych:

 • zapewnienie całodobowego, okresowego pobytu dla osiemnastu mieszkańców;
 • zapewnienie pomieszczenia do spania oraz wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego;
 • ogólnodostępne łazienki;
 • ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego sporządzania i spożywania posiłków;
 • zapewnienie pomieszczenia do prania i suszenia;

w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby;
 • środki higieny osobistej, środki dezynfekujące, środki czystości w sytuacji, gdy nie ma możliwości ich samodzielnego zakupu.

Standard podstawowych usług świadczonych przez dom zapewnia:

 • podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem;
 • tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery;
 • uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci;
 • stwarzanie warunków do rozwoju osobowego;
 • poszanowanie sfery prywatności mieszkańców;
 • opracowanie i realizację programów usamodzielnienia mieszkańców, które mają na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach;
 • indywidualnie uzgadniane i dokumentowane działania podejmowane w ramach programów usamodzielnienia.

Powyższe informacje zostały zamieszczone w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej. - (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902)

Pomoc udzielana jest zgodnie z obowiązującymi wskazaniami Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku, o pomocy społecznej. - (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901)

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO