REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

                                                          

 

Rekrutacja do udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Informujemy, że Gmina Świecie przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Wsparcie adresowane jest do mieszkańców Gminy Świecie:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent wspiera osobę z niepełnosprawnością w realizacji jej celów, ale jej nie wyręcza. Wszystkie wykonywane czynności są realizowane przy udziale uczestnika, zatem asystent nie może samodzielnie robić dla niego zakupów, załatwiać za niego spraw urzędowych, przywozić mu obiadów itp. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

Asystentem mogą zostać osoby:

 • posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 • posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 • wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

Asystentem nie może zostać:

 • osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu;
 • osoby będące członkami rodziny – na potrzeby Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych (rodziców/dziadków/pradziadków oraz dzieci/wnuki/prawnuki), małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem;
 • opiekunowie prawni.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do
i od uczestnika.

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów oraz aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i dostarczenie ich do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu OPS w Świeciu pok. 29, przy ul. Gen. J. Hallera 11, 86-100 Świecie lub wysłać pocztą do dnia  29 grudnia 2023 r. Osoby, które zgłoszą się po wskazanym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 52 527 40 91 lub 781 574 928. W związku
z ograniczonymi środkami przyznanymi na realizację zadania, wnioski będą rozpatrywane indywidualnie
w  kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności, samodzielności osoby, możliwości pomocy ze strony rodziny lub instytucji.

 

Załączniki

https://opsswiecie.pl/sites/default/files/pdf/Klauzula%20informacyjna%20w%20ramach%20Programu.docx

https://opsswiecie.pl/sites/default/files/pdf/Oswiadczenie.docx

https://opsswiecie.pl/sites/default/files/pdf/Regulamin%20rekrutacji%20do%20programu%20AOON%202024%20r..docx

https://opsswiecie.pl/sites/default/files/pdf/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-Gmina%20Swiecie.docx

https://opsswiecie.pl/sites/default/files/pdf/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-%20Gmina%20Swiecie.docx

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

 (52) 519 05 40

 (52) 331 59 90

 sekretariat@opsswiecie.pl

Adres skrzynki ePUAP: /3wms0vy71e/SkrytkaESP

Kierownik

mgr Sylwia Kryszak

 kierownik@opsswiecie.pl

© 2024 Ośrodek Pomocy Społecznej. Wykonanie INFO-STUDIO